2018.05.25-től
Adatvédelmi Szabályzat GDPR
Megamatrac Borostyán bútorház Pécs – T-Textil Kft.:
1 Fogalom-meghatározások
1.1 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ
1.2 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
1.3 az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozásaljából
1.4 nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésénekljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza ha az adatkezelésljait és
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja
1.6 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel
1.7 címzett: az a természetes vagy jogi személy,zhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatotzlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
1.8 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy,zhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak
1.9 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
1.10 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatokletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2 Az adatkezelő megnevezése
Név: Megamatrac Borostyán bútorház Pécs – T-Textil Kft (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 7621, Pécs, Rákóczi út 5-7.
E-mail: info@megamatrac.hu
Telefon: +36-20/241-2771
Honlap:http://fenyobutor.hu
3 A Szabályzat hatálya
3.1 A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a weboldal tulajdonosa és az E-mailben
kapcsolatot létesítő természetes és jogi személyekre és jogi személynek nem
minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.
4 A szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
4.1 A kezelt adatokre és az adatkezeléslja
4.1.1 A szolgáltatáshoz skséges adatok
4.1.2 Az adatkezelés jogalapja Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja szerződésteljesítés és
jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről 2000. évi C. törvény a számvitelről, Domain
regisztrációs Szabályzatok). Az adatok forrása: Előfizető adatszolgáltatása
4.1.3 Az adatkezelés időtartama
Amíg az E-mail-ben érdeklődő személlyel történt értékesítéssel kapcsolatos
ügyintézés befejeződik.
.
5 Tárhely-, szerver- szolgáltatáshoz kapcsolódó
adatkezelés
5.1 A fenyobutor.hu weboldal üzemeltetője a C-Host, akinek a tárhely szolgáltatója:
Hosting szolgáltató: C-Host Kft , Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29. E-mail:
info@nethely.hu Telefon: +36-1-445-2038 Honlap: https://www.nethely.hu E-mail
cím: info@nethely.hu, (a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő)
6 Általános adatkezelés
6.1 Szolgáltató nem kezellönleges adatot, ígylönösen a faji eredetre, a politikai
véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a
szexuális életre vonatkozó személyes adatokat sem.
6.2 Adatfelvétel: a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a jelen
Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatokat az Előfizető adatszolgáltatása
alapján rögzíti és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott ideig kezeli. Az
adatkezelés célja az Előfizetői szerződés teljesítése, ezen belül pedig a 4. és 5.
pontokban részletesen meghatározottlok.
6.3 Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért
6.3.1 Szolgáltató az általa vagy szervereinek és hálózatának igénybevételével
továbbítottzlést és adatot kizárólag a teljesítéséhez szükséges mértékben
ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a teljesítése során közlés vagy·bármilyen
személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide
nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos
információgyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot - nem teheti
lehetővé.
6.4 Az Érdeklődő adatainak kezelése
6.4.1 Szolgáltató a követke adatokat tárolja.
6.4.1.1 Az Érdeklődő adatait és adatkezelési céljait a szabályzat 4-es és 5-ös pontja
tartalmazza.
Név, e-mailme, telefonszáma, lakhely
egyéb, a szolgáltatások kiépítéséhez vagy nyújtásához feltétlenül szükséges adatok.
6.4.1.4 Szolgáltató weboldalaira érkező látogatóinak adatkezelését a C-Host Kft ,
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29. E-mail: info@nethely.hu Telefon: +36-1-
445-2038 Honlap: https://www.nethely.hu E-mail cím: info@nethely.hu, (a
továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő) végzi.
Adatkezelés köre: meglátogatott oldal címe, időpontja, a látogató IP címe
Adatkezelés célja: technikai műveletek átmeneti rögzítése, szolgáltatás
működésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: 28 nap
A látogatásról készült naplóállományok elemzése során Szolgáltató az adatokat nem
rendeli össze más adatbázissal, az Érintett azonosítására nem törekszik.
6.4.1.5 Süti kezelés
Mint a weboldalak nagy részénél, a Szolgáltató rendszereinek látogatása során is
egy kis fájl (süti) kerül elhelyezésre a Felhasználó számítógépén.
Használatot elősegítő sütik: Online Ügyfélszolgálat bejelentkezés tájékoztató
megjelenítés süti
Teljesítményt biztosító sütik: Google Analytics sütik, a weboldal látogatottságának
mérésére szolgál.
Részletek: www.google.com/analytics
Google adwords: reklámok megjelenítése a Szolgáltató egyes oldalain. Részletek:
https://adwords.google.com/
A sütik kikapcsolhatók és törölhetők a böngészők beállításai között, ebben az
esetben előfordulhat, hogy a funkciók nem teljes köre érhető el.
6.4.1.6 Levelezés: az Ügyfélszolgálat és az Ügyfelek között keletkező elektronikus és
postai levelezést és a Szolgáltató Online Ügyfélszolgálatán végzett levelezést
Szolgáltató a szerződés időtartama alatt tárolja.
6.4.2 A Szolgáltató a fenti adatokat kizárólag az érdeklődővel történő
kommunikációra használja. Az érdeklődő hozzájárul az adatainak a jelen
szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.
6.4.3 Adatfeldolgozás: a Szolgáltató a szolgáltatás során a felé továbbított adatokat a
4-es pontban részletezte. A Szolgáltató domain, tárhely és egyéb szolgáltatási
tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe, a rögzített adatokat elsődlegesen
a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni. Az adatfeldolgozóknak nem
feladata a személyes adatok kezelése, kizárólag a tevékenység ellátásához
szükséges feladatok végrehajtása. Az adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó
harmadik félnek (kivéve a Hatóságot) nem adja át.
Az Adatfeldolgozók listája:
Név: Megamatrac Borostyán bútorház Pécs – T-Textil Kft (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 7621, Pécs, Rákóczi út 5-7.
E-mail: info@megamatrac.hu
Telefon: +36 20 241 2771
Honlap: http://fenyobutor.hu/
6.4.4 A Szerver Szolgáltató (C-Host)a logfájlok típusait az alábbi időtartamig tárolja:
bejövő levelek naplója: 7 nap
kimenő levelek naplója: 7 nap
webszerver használatának forgalmi napló: 7 nap
a fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplója: 3 hónap
tárhely commander fájlmenedzser forgalmi naplója: 1 hét
ügyfélkapu forgalmi naplója: 1 év
6.4.5 Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi
személyes adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli, azt csak törvényben
biztosított felhatalmazás, illetve az érdeklődő erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása
esetén adja át harmadik személyeknek vagy kezeli az eredeti céltól eltérő célra.
6.4.6 Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját
Szolgáltatóval azonos módon terheli.
6.4.7 Az érdeklődő tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározott személyes
adatokon túl Szolgáltató nem tárol egyéb személyes adatot az érdeklődőről.
6.5 Az adatok biztonsága
6.5.1 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Érdeklődő által a
Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat.
6.5.2 Szolgáltató köteles az Érdeklődő személyes adatainak kezelésének műszaki
biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy a
személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.
6.5.3 Az Érdeklődő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az előző pontokban leírt
biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok
harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás,
illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben
Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.
6.5.4 A Szolgáltató köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált
adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy
jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés,
megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
6.5.5 A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt
adat: a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) b)
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) c) változatlansága
igazolható (adatintegritás) d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (bizalmas jelleg,
ellenálló képesség) legyen.
6.5.6 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a
nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az
érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az
adatkezelő biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus
adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és
megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés
alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják, annak
ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és
ki vitte be az automatikus 10 adatfeldolgozó rendszerekbe,a telepített rendszerek
üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált
feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
6.5.7 A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori
fejlettségére. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A
Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a ) a titkosságot: megvédi az információt,
hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult b) a sértetlenséget: megvédi az
információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét c) a
rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
7 Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
7.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
7.1.1 Az Érintett az Adatkezelőtől a 2. pontban megadott elérhetőségeken
tájékoztatást kérhet az Adatkezelő kilétéről, elérhetőségeiről, a személyes adatok
tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés
időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok
címzettjeiről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.
7.1.2 A Szolgáltató az Érintett
8.1.1. pont szerinti kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által megadott
elérhetőségre küldött válaszban teljesíti.
7.2 Hozzáféréshez való jog
7.2.1 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen információt kapjon az
adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, adattovábbítás
esetén a címzettekről és a továbbított adatokról, az adatkezelés időtartamáról,
adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, külföldre
történő továbbítás esetén a GDPR szerinti garanciák meglétéről, panasz benyújtási
és jogorvoslati lehetőségeiről.
7.2.2 Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
Érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat
fel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
7.2.3 A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait
és szabadságait.
7.3 A helyesbítéshez való jog
7.3.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
7.3.2 Az Érintett a helyesbítéshez való jogát a gyakorlatban a Szolgáltató által
biztosított Online Ügyfélszolgálaton vagy a 2. pontban megadott elérhetőségekre
küldött írásos formában gyakorolhatja. A Szolgáltató a kérelmet legfeljebb 30 napon
belül teljesíti, melyről értesítést küld
7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7.4.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: - a személyes adatokra már nincs
szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, - az
érintett visszavonja a hozzájárulás jogalapján megtett adatkezelését és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja, - az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, - a személyes adatokat
jogellenesen kezelték, - a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
7.4.2 Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
7.4.3 Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges: - a
vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából, - a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából, - jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.
7.4.4 Az Érintett a Szolgáltató által biztosított Online Ügyfélszolgálaton vagy a 2.
pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Szolgáltatótól a
személyes adatainak a törlését.
7.5 A korlátozáshoz való jog 7.5.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Előfizető vitatja a személyes adatok
pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
tesz, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
7.5.2 Kérhető a zárolás, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez.
7.5.3 Kérhető a zárolás arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben. Az adatkezelő a zárolást kérő érintettet előzetesen tájékoztatja az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
7.6 Adathordozhatósághoz való jog
7.6.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az
adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált
módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy ha ez technikailag megvalósítható
kérje a személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.
7.6.2 Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az
esetben ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
7.7 A tiltakozáshoz való jog
7.7.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott adatkezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7.7.2 A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
7.7.3 Ha a Szolgáltató az Előfizető tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Ha az Érintett az Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért
egyet, illetve ha az Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - rósághoz
fordulhat.
7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
7.8.1 Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen ideértve a profilalkotást is alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem
alkalmazandó a jog abban az esetben, ha a döntés az Érintett és az Adatkezelő
közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát
az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely
az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán
alapul.
7.9 Az adatkezeléssel kapcsolatos bírósági jogérvényesítési lehetőség
7.9.1 Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 7.9.2 Az adatkezelés
jogszabályoknak való megfelelőségét az Adatkezelő köteles bizonyítani.
7.9.3 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett
választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható.
7.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának
kezdeményezése Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
jogellenes vagy jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36
(1) 391-1400