2018.05.25-től
Adatvédelmi Szabályzat GDPR
Megamatrac Borostyán bútorház Pécs – T-Textil Kft.:
1 Fogalom-meghatározások
1.1 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ
1.2 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
1.3 az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozásaljából
1.4 nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésénekljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza ha az adatkezelésljait és
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja
1.6 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel
1.7 címzett: az a természetes vagy jogi személy,zhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatotzlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
1.8 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy,zhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak
1.9 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
1.10 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatokletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2 Az adatkezelő megnevezése
Név: Megamatrac Borostyán bútorház Pécs – T-Textil Kft (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 7621, Pécs, Rákóczi út 5-7.
E-mail: info@megamatrac.hu
Telefon: +36-20/241-2771
Honlap:http://fenyobutor.hu
3 A Szabályzat hatálya
3.1 A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a weboldal tulajdonosa és az E-mailben
kapcsolatot létesítő természetes és jogi személyekre és jogi személynek nem
minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.
4 A szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
4.1 A kezelt adatokre és az adatkezeléslja
4.1.1 A szolgáltatáshoz skséges adatok
4.1.2 Az adatkezelés jogalapja Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja szerződésteljesítés és
jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről 2000. évi C. törvény a számvitelről, Domain
regisztrációs Szabályzatok). Az adatok forrása: Előfizető adatszolgáltatása
4.1.3 Az adatkezelés időtartama
Amíg az E-mail-ben érdeklődő személlyel történt értékesítéssel kapcsolatos
ügyintézés befejeződik.
.
5 Tárhely-, szerver- szolgáltatáshoz kapcsolódó
adatkezelés
5.1 A fenyobutor.hu weboldal üzemeltetője a Nethely Kft, akinek a tárhely
szolgáltatója: Hosting szolgáltató: Nethely Kft, Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca
29. E-mail: info@nethely.hu Telefon: +36-1-445-2038 Honlap: https://www.nethely.hu
E-mail cím: info@nethely.hu, (a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő)
6 Általános adatkezelés
6.1 Szolgáltató nem kezelnleges adatot, ígylönösen a faji eredetre, a politikai
véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a
szexuális életre vonatkozó személyes adatokat sem.
6.2 Adatfelvétel: a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a jelen
Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatokat az Előfizető adatszolgáltatása
alapján rögzíti és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott ideig kezeli. Az
adatkezelés célja az Előfizetői szerződés teljesítése, ezen belül pedig a 4. és 5.
pontokban részletesen meghatározottlok.
6.3 Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért
6.3.1 Szolgáltató az általa vagy szervereinek és hálózatának igénybevételével
továbbítottzlést és adatot kizárólag a teljesítéséhez szükséges mértékben
ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a teljesítése során közlés vagy·bármilyen
személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide
nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos
információgyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot - nem teheti
lehetővé.
6.4 Az Érdeklődő adatainak kezelése
6.4.1 Szolgáltató a következő adatokat tárolja.
6.4.1.1 Az Érdeklődő adatait és adatkezelési céljait a szabályzat 4-es és 5-ös pontja
tartalmazza.
Név, e-mailme, telefonszáma, lakhely
egyéb, a szolgáltatások kiépítéséhez vagy nyújtásához feltétlenül szükséges adatok.
6.4.1.4 Szolgáltató weboldalaira érkező látogatóinak adatkezelését a Nethely Kft,
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29. E-mail: info@nethely.hu Telefon:
+36-1-445-2038 Honlap: https://www.nethely.hu E-mail cím: info@nethely.hu, (a
továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő) végzi.
Adatkezelés köre: meglátogatott oldal címe, időpontja, a látogató IP címe
Adatkezelés célja: technikai műveletek átmeneti rögzítése, szolgáltatás
működésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: 28 nap
A látogatásrólszült naplóállományok elemzése során Szolgáltató az adatokat nem
rendeli össze más adatbázissal, az Érintett azonosítására nem törekszik.
6.4.1.5 Süti kezelés
Mint a weboldalak nagy részénél, a Szolgáltató rendszereinek látogatása során is
egy kis fájl (süti) kerül elhelyezésre a Felhasználó számítógépén.
Használatot elősegítő sütik: Online Ügyfélszolgálat bejelentkezés tájékoztató
megjelenítésti
Teljesítményt biztosító sütik: Google Analyticstik, a weboldal látogatottságának
mérésére szolgál.
Részletek: www.google.com/analytics
Google adwords: reklámok megjelenítése a Szolgáltató egyes oldalain. Részletek:
https://adwords.google.com/
A sütik kikapcsolhatók és törölhetők a böngészők beállításai között, ebben az
esetben előfordulhat, hogy a funkciók nem teljes köre érhető el.
6.4.1.6 Levelezés: az Ügyfélszolgálat és az Ügyfelek között keletkező elektronikus és
postai levelezést és a Szolgáltató Online Ügyfélszolgálatán végzett levelezést
Szolgáltató a szerződés időtartama alatt tárolja.
6.4.2 A Szolgáltató a fenti adatokat kizárólag az érdeklődővel történő
kommunikációra használja. Az érdeklődő hozzájárul az adatainak a jelen
szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.
6.4.3 Adatfeldolgozás: a Szolgáltató a szolgáltatás során a felé továbbított adatokat a
4-es pontban részletezte. A Szolgáltató domain, tárhely és egyéb szolgáltatási
tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe, a rögzített adatokat elsődlegesen
a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni. Az adatfeldolgozóknak nem
feladata a személyes adatok kezelése, kizárólag a tevékenység ellátásához
szükséges feladatok végrehajtása. Az adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó
harmadik félnek (kivéve a Hatóságot) nem adja át.
Az Adatfeldolgozók listája:
Név: Megamatrac Borostyán bútorház Pécs – T-Textil Kft (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 7621, Pécs, Rákóczi út 5-7.
E-mail: info@megamatrac.hu
Telefon: +36 20 241 2771
Honlap: http://fenyobutor.hu/
6.4.4 A Szerver Szolgáltató (Nethely Kft.)a logfájlok típusait az alábbi időtartamig
tárolja:
bejövő levelek naplója: 7 nap
kimenő levelek naplója: 7 nap
webszerver használatának forgalmi napló: 7 nap
a fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplója: 3 hónap
tárhely commander fájlmenedzser forgalmi naplója: 1 hét
ügyfélkapu forgalmi naplója: 1 év
6.4.5 Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi
személyes adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli, azt csak törvényben
biztosított felhatalmazás, illetve az érdeklődő erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása
esetén adja át harmadik személyeknek vagy kezeli az eredeti céltól eltérő célra.
6.4.6 Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját
Szolgáltatóval azonos módon terheli.
6.4.7 Az érdeklődő tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározott személyes
adatokon túl Szolgáltató nem tárol egyéb személyes adatot az érdeklődőről.
6.5 Az adatok biztonsága
6.5.1 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Érdeklődő által a
Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat.
6.5.2 Szolgáltató köteles az Érdeklődő személyes adatainak kezelésének műszaki
biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy a
személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.
6.5.3 Az Érdeklődő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az előző pontokban leírt
biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok
harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás,
illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben
Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.
6.5.4 A Szolgáltató köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az
automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a
véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan
hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
6.5.5 A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt
adat: a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) b)
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) c) változatlansága
igazolható (adatintegritás) d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (bizalmas jelleg,
ellenálló képesség) legyen.
6.5.6 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme